Informacja o Sesji Rady Miejskiej

Data: 24.03.2023 r., godz. 08.36    520
Uprzejmie informuję, że w dniu 29 marca 2023 r. (tj. środa) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą odbędzie się XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Czerwińsku nad Wisłą kadencji 2018 – 2023.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji RM.
4. Wystąpienia Zaproszonych Gości.
5. Informacja n/t projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
6. Informacja n/t projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2023.
7. Informacja n/t projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2024 środków stanowiących fundusz sołecki.
8. Informacja n/t projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
9. Informacja n/t projektu uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego,
od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
10. Informacja n/t projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk
nad Wisłą w 2023 roku.
11. Informacja n/t projektu uchwały w sprawie przystąpienia do wykonania „Planu
urządzeniowo - rolnego obszaru wiejskiego Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
12. Informacja n/t projektu uchwały w sprawie Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata
2023-2038.
13. Informacja n/t projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą
na rok 2023.
16. Podjęcie uchwały Informacja n/t projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody
na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2024 środków stanowiących fundusz sołecki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się
w gminnej ewidencji zabytków.
18. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa
oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
19. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą w 2023 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do wykonania „Planu urządzeniowo - rolnego obszaru wiejskiego Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
21. Podjęcie uchwały w sprawie Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na lata 2023-2038.
22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
23. Wolne wnioski i informacje.
24. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Czerwińsku nad Wisłą
/-/Dariusz Stanisław Szurmak