PSZOK – GŁÓWNE ZASADY działalności

Data: 27.06.2024 r., godz. 09.28    Liczba odwiedzających: 244
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, funkcjonujący na naszym terenie przy ZGKiM w Sielcu (ale prowadzony przez Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku nad Wisłą), jak sama nazwa wskazuje, jest miejscem składowania posegregowanych odpadów, a nie "wysypiskiem", w którym pozostawia się wszelkie odpady. PSZOK przyjmuje tylko odpady komunalne, które nimi są z definicji, a więc powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Niestety, po blisko pięciu latach działalności, nadal nie wszyscy mieszkańcy korzystający z PSZOK–u znają główne zasady, jakimi punkt się rządzi. Warto je więc przypomnieć:
 • Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik.
Korzystający z PSZOK zobowiązani są do:
 • przestrzegania Regulaminu PSZOK,
 • stosowania się do zaleceń pracownika PSZOK,
 • stosowania się do przepisów BHP, stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.

Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami, w przeciwnym razie pracownik PSZOK może odmówić ich przyjęcia.

Dostarczający odpady zobowiązany jest do udokumentowania uprawnienia do korzystania z PSZOK. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie są:
 • dowód wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami za poprzedni miesiąc, potwierdzający jednocześnie tożsamość właściciela nieruchomości miejsce zamieszkania,

Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednich kontenerach pod nadzorem pracownika. Pracownik PSZOK nie zajmuje się rozładunkiem odpadów, z wyjątkiem pomocy przy rozładunku odpadów osobom niepełnosprawnym, którym zobowiązany będzie udzielić pomocy.
 • Odpady dostarczone w workach muszą zostać z nich wysypane do wskazanych pojemników i kontenerów, a worki umieszczone w oddzielnym pojemniku.
 • Osoba dostarczająca odpady zobowiązana jest do uprzątnięcia terenu po zakończonym rozładunku, w przypadku wysypania odpadów.
 • Odpady komunalne problemowe płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta, opakowania nie mogą być uszkodzone i mają zawierać etykiety.

Do PSZOK-u przyjmowane są następujące rodzaje odpadów :
 • metale,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych w ilości 250 kg na rok od nieruchomości.
 • szkło okienne (bez ram),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe, w miarę możliwości rozbite lub rozłożone na mniejsze części,
 • zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w ilości 4 szt. na rok od osoby zamieszkującej na terenie danej nieruchomości,
 • zużyte baterie
 • zużyte świetlówki i żarówki,
 • tekstylia wielkogabarytowe typu koce, dywany itp.
 • problemowe odpady komunalne (m. in. puszki po farbach, lakierach)
 • przeterminowane leki.

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
 • odpady zwierające azbest,
 • odpady z papy i zwierające papę, typu ondulina dachowa
 • szyby i części samochodowe,
 • szkło zbrojone i hartowane,
 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami,
 • padłe zwierzęta,
 • styropian,
 • wełna mineralna.

Do PSZOK nie są przyjmowane odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

Podsumowując:
Na PSZOK oddajemy odpady, które nie są odbierane w ramach działającego systemu gospodarki odpadami komunalnymi z nieruchomości mieszkańców, zgodnie z obowiązującym harmonogramem ich odbioru.

W przypadku wątpliwości – zachęcamy do zasięgnięcia informacji jeszcze przed skorzystaniem z PSZOK pod numerem telefonu 24 231 58 78 lub w pokoju nr 4 w Urzędzie Miejskim.