Regulamin Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwińsku nad Wisłą

Liczba odwiedzających: 1728

Regulamin Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwińsku nad Wisłą

Rozdział 1.
Postanowienia Ogólne
§ 1. 1. Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych w Czerwińsku nad Wisłą powołana jest Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2. Regulamin określa zadania oraz tryb pracy i zasady funkcjonowania Komisji.
3. W zakresie nie uregulowanym niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późniejszymi zmianami).
§ 2. 1. Terenem działania Komisji jest Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą.

Rozdział 2.
Zadania Komisji

§ 3. 1. Komisja jest ciałem opiniującym oraz inicjującym działania wynikające z Miejsko Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Do zadań Komisji należy w szczególności:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej oraz rehabilitacyjnej dla osób dotkniętych problemem alkoholowym;
2) udzielanie prawnej oraz psychospołecznej pomocy rodzinom w których występuje problem alkoholowy;
3) inicjowanie działań związanych z profilaktyczną działalnością informacyjna i edukacyjną w zakresie rozwiazywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii skierowaną do dzieci i młodzieży oraz rodziców;
4) inicjowanie działań związanych z edukacją mieszkańców miasta i gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii;
5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholizmu i narkomanii;
6) inicjowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych związanych z przestrzeganiem przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie;
7) opiniowanie wniosków dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej;
8) dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń.
3. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zobowiązaniu do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu poprzez:
1) inicjowanie rozmów motywacyjnych z osobami nadużywającymi alkoholu, które zostały zgłoszone do Komisji w celu wszczęcia procedury mającej na celu zobowiązanie do leczenia odwykowego;
2) kierowanie poprzez Sąd Rejonowy w Płońsku osób zgłoszonych na badanie przez biegłych specjalistów celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazanie formy leczenia dla osób, które na skutek nadużywania alkoholu, powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizują osoby małoletnie, zakłócają spokój i porządek publiczny.
4. Współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przemocą w rodzinie.
5. Pomoc w opracowaniu Miejsko Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwińsku nad Wisłą oraz Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Koordynatorem MGPPiRPA.
6. Wykonywanie innych działań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Rozdział 3.
Tryb Pracy Komisji

§ 4. W skład Komisji wchodzą:
1. Przewodniczący Komisji;
2. Zastępca Przewodniczącego;
3. Sekretarz Komisji;
4. Terapeuta uzależnień;
5. Czlonkowie Komisji.
§ 5. 1. Komisję powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na drodze Zarządzenia. W tym samym trybie dokonywane są zmiany w składzie Komisji.
2. W skład Komisji wchodzą osoby powołane na drodze w/w Zarządzenia.
§ 6. 1. Do zadań komisji należy:
1) realizowanie zadań zawartych w Miejsko Gminnym Programie Przeciwdziałania i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
2) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia wobec osoby uzależnionej od alkoholu zobowiązania do leczenia odwykowego;
3) opiniowanie zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych zgodnie z uchwalonym limitem punktów sprzedaży przez radę gminy;
4) kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;
5) prowadzenie działań motywacyjnych w stosunku do osób nadużywających alkoholu;
6) kompletowanie dokumentacji oraz kierowanie wniosków do sądu celem obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;
7) współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
§ 7. 1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Z - ca Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Komisji są protokołowane i podpisywane.
3. Do zadań Przewodniczącego należy zwoływanie posiedzeń Komisji, podpisywanie pism i dokumentów należących do właściwości rzeczowej Komisji oraz wszelkie inne czynności zapewniające sprawne i zgodne z przepisami działanie Komisji.
4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji jego zadania i kompetencje przejmuje Z – ca Przewodniczącego.
§ 8. 1. Opinie i wnioski Komisji podejmowane są w trybie glosowania.
2. Głosowanie na posiedzeniu Komisji odbywa się w sposób jawny.
3. Komisja rozpatruje sprawy na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy jej Członków.
4. Postanowienia zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje glos Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności Z – cy Przewodniczącego.
§ 9. 1. Zasady wynagradzania Członków Komisji określa Miejsko Gminny Program Przeciwdziałania i Rozwiazywania Problemów alkoholowych w Czerwińsku nad Wisłą.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 10. 1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu nastąpić mogą w trybie przeznaczonym do jego ustanowienia.