Zapisy do programu Pomoc Żywnościowa

Data: 17.05.2023 r., godz. 15.30    446
Uprzejmie informujemy, iż w dalszym ciągu trwają zapisy do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 "Podprogram 2021 Plus"
Pomoc mogą uzyskać osoby i rodziny w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

• 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

• 1410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie

czyli dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

W celu uzyskania pomocy prosimy o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00) i pobranie skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Aby zakwalifikować się do pomocy należy udokumentować dochody za miesiąc poprzedzający składanie wniosku.

Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, który ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.