Dziś jest 24 sierpnia 2019 r., imieniny Bartłomieja, Jerzego

Aktualności

Czerwińsk nad Wisłą wsią… czy miastem?

Data umieszczenia:

Szanowni Mieszkańcy Gminy Czerwińsk nad Wisłą, w dniu 25 stycznia 2019 r. Radni Rady Gminy podjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, w przedmiocie odzyskania praw miejskich przez Czerwińsk nad Wisłą.

Miejscowość posiadała prawa miejskie od 1373 roku do 1869 roku. Utrata praw miejskich nie była spowodowana względami ekonomicznymi czy decyzją naszych przodków. Miejscowość utraciła nadane jej prawa przez decyzję władz carskiej Rosji, w odwecie za patriotyzm mieszkańców i ich aktywny udział w powstaniu styczniowym.

Od kilku lat różne środowiska Czerwińska nad Wisłą poruszały temat odzyskania praw miejskich. Wiele miejscowości które utraciły prawa miejskie zabrane w okresie zaborów odzyskały te prawa, nadane niegdyś przez władców i królów polskich. Przykładem są miejscowości Koszyce, Opatowiec i Pacanów, które odzyskały prawa miejskie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Są one pod wszystkimi względami podobne do Czerwińska nad Wisłą. Społeczności lokalne w tych gminach włożyły dużo wysiłku w odzyskanie praw miejskich. Również w Czerwińsku nad Wisłą odzyskanie praw miejskich jest możliwe, przemawiają za tym kryteria które w większości jako miejscowość spełniamy.

W 2019 roku przypada 150 rocznica odebrania praw miejskich, uznaliśmy że jest to właściwy moment do przeprowadzenia konsultacji społecznych i wystąpienia z wnioskiem o ich odzyskanie. Przywrócenie praw miejskich nie będzie możliwe bez Państwa zaangażowania.

Od 11 do 28 lutego 2019 r. na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne. Zdajemy sobie jednocześnie sprawę, że nie będzie to dla Państwa łatwa decyzja. Za pośrednictwem niniejszej informacji chcemy udzielić mieszkańcom odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, oraz wskazać korzyści jakie nabędziemy po odzyskaniu praw miejskich.

Nie bądźmy obojętni na decyzję zaborcy! Razem możemy odzyskać odebrane Nam prawa miejskie!

1.Czy wzrosną podatki od nieruchomości? NIE!

Stawki podatku od nieruchomości uchwalane są przez Radę Gminy. Nie ma więc podstaw prawnych do ich zwiększania po zmianie statusu gminy wiejskiej na miejsko - wiejską. Podstawa prawna: art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Jak wygląda kwestia podatku rolnego? NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY USTALANIA PODATKU!

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty mające w ewidencji gruntów status użytku rolnego, niezależnie od tego czy są one położone na terenie miasta czy wsi. Wyjątek stanowią tutaj tylko grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolna, które są opodatkowane podatkiem od nieruchomości.

Stawki podatku rolnego uchwalane są przez Radę Gminy na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy.

3.Czy zmianie ulegnie opłata targowa i opłata miejscowa? NIE!

Opłata targowa oraz miejscowa nie są uzależnione od statusu miejscowości, na której ich pobór jest ustanowiony. Stawki te są uchwalane przez Radę Gminy z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów określającego górne ich granice. Odzyskanie praw miejskich nie stanowi podstaw do wzrostu przedmiotowych opłat.

4.Czy zmienią się stawki za dzierżawę terenów gminnych oraz opłata adiacencka? NIE!

Wysokość stawek za dzierżawę terenów gminnych nie ulegnie zmianie. W przypadku opłaty adiacenckiej, wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala Rada Gminy w drodze uchwały. Ich wysokość uzależniona będzie jedynie od decyzji Rady Gminy, a nie od statusu miejscowości.

5. Czy nastąpi automatyczne odrolnienie gruntów? NIE!

Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych przeznaczenie gruntów rolnych klasy I-III na cele nierolnicze wymaga zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, z zastrzeżeniem zapisu ust. 2a cytowanego artykułu.

6.Czy nauczyciele stracą dodatki nauczycielskie? Jak wygląda kwestia stypendiów dla dzieci i młodzieży oraz subwencji oświatowej?

a. dodatki dla nauczycieli: Nauczyciele NIE stracą dodatków!

Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela - dodatek wiejski należy się: „nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5.000 mieszkańców.

b. kwestia stypendiów dla dzieci i młodzieży: NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY USTALANIA STYPENDIÓW!

Zgodnie z art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Ustawodawca nie uzależnia przyznania stypendium od miejsca zamieszkania.

c. subwencja oświatowa: NIE ZMIENIĄ SIĘ ZASADY USTALANIA SUBWENCJI!

Zgodnie z algorytmem podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2019 rok, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 r., wagi P1, P2 są identyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zlokalizowanych na terenie wiejskim lub miastach do 5.000 mieszkańców. W obecnie obowiązującym stanie prawnym ustawodawca określa wysokość subwencji oświatowej na jednakowym poziomie na terenach wiejskich jak w miastach do 5.000 mieszkańców.

7.Jaki będzie dostęp do funduszy z UE?

Gmina miejsko – wiejska nabędzie szerszy dostęp do funduszy unijnych, niedostępnych obecnie. Już w poprzednim okresie pojawiały się działania dostępne tylko dla miast np. Inicjatywa Jessica czy programy związane z rewitalizacją. W nowej perspektywie na lata 2014-2020 trend do wzmacniania ośrodków miejskich jest jeszcze bardziej wyraźny. Dzięki uzyskaniu statusu miasta dla Czerwińska nad Wisłą otworzą się nowe perspektywy - zwłaszcza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020. W ramach działań związanych z gospodarką niskoemisyjną można rozwijać w szczególności projekty nastawione na usprawnienie komunikacji i transportu, m.in. tworzyć centra przesiadkowe, budować ścieżki rowerowe, odnawiać przystanki autobusowe lub budować parkingi.

Możliwe do realizacji będą także projekty polegające na przebudowie dróg, o ile będzie to służyć poprawie, jakości funkcjonowania i dostępności transportu publicznego. Inne możliwości to modernizacja oświetlenia miejskiego w kierunku jego energooszczędności, czy modernizacja kanalizacji deszczowej w ramach działania 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego.

Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko możliwe będzie wdrażane działanie 2.5 Poprawa, jakości środowiska miejskiego, w ramach którego będzie można finansować operacje dotyczące poprawy stanu parków miejskich, lasów miejskich, a także zanieczyszczonych lub zdegradowanych akwenów wodnych. Nawet, jeśli nie zdążymy wykorzystać tych wszystkich szans w perspektywie finansowej 2014-2020, to jest to dla nas jasny drogowskaz, w jakim kierunku powinniśmy podążać.

Co niezwykle istotne miasto będzie mogło nadal ubiegać się o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do działania związanego z podstawową usługą i odnową wsi na obszarach wiejskich kwalifikują się także miasta liczące do 5 tys. mieszkańców. Ponadto do projektów realizowanych za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania kwalifikują się miasta do 20 tys. mieszkańców. Tak więc z punktu widzenia dostępu do środków UE, utworzenie miasta daje nam jeszcze większe możliwości w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

8. Czy mieszkańcy miasta będą mogli korzystać -jak dotąd -ze środków na utworzenie lub rozwój działalności gospodarczej albo działalność stowarzyszeń? TAK!

Zarówno mieszkańcy wsi jak i mieszkańcy miasta Czerwińsk nad Wisłą zachowają dostęp do środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich. Uzyskanie statusu miasta nie wykluczy mieszkańców z dostępu do środków znajdujących się w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania.

9.Czy w związku z powołaniem miasta zmieni się liczba radnych? NIE!

Liczba Radnych Rady Gminy uzależniona jest wyłącznie od liczby mieszkańców. Status gminy nie ma tu znaczenia. W gminach do 20 tys. mieszkańców rada składa się z 15 radnych. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Odzyskanie praw miejskich nie wpływa także na wzrost diet radnych.

11.Czy w przypadku uzyskania statusu miasta będą potrzebne nowe wybory radnych i burmistrza? NIE!

W związku z uzyskaniem statusu miasta nie przeprowadza się przedterminowych wyborów organów gminy.

12.Czy będzie potrzebna wymiana dowodów osobistych? NIE!

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych zmiana nazwy organu wydającego dowód osobisty nie powoduje konieczności wymiany dotychczasowego dowodu.


ARGUMENTY PRZEMAWIAJĄCE ZA ODZYSKANIEM PRAW MIEJSKICH:

1. Powrót do wielowiekowej tradycji i historii, Czerwińsk utracił prawa miejskie ukazem carskim za patriotyczną postawę mieszkańców uczestniczących w powstaniu styczniowym. Miejscowość posiadała prawa miejskie przez blisko 500 lat.
2. Czerwińsk nad Wisłą, jako miasto i tym samym cała Gmina nabędą o wiele większe możliwości w staraniu się o środki unijne, niedostępne dotychczas. Powstają nowe programy wspierające miasta.
3. Gmina i Miasto nie stracą możliwości ubiegania się o środki finansowe dostępne dla gmin wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program zakłada wsparcie wsi oraz miast do 5 000 tyś. mieszkańców.
4. Czerwińsk nad Wisłą nabędzie większe możliwości w staraniu się o środki przewidziane na działania rewitalizacyjne.
5. Nastąpią ułatwienia w ustalaniu warunków zabudowy.
6. Wzrośnie ranga i znaczenie całej Gminy Czerwińsk nad Wisłą w powiecie i w województwie.
7. Wzrośnie atrakcyjność turystyczna Czerwińska nad Wisłą.
8. Nastąpi wzrost prestiżu Gminy, bo jak pokazuje życie (np. Niepołomice) do miasta łatwiej przyciągnąć inwestorów.
9. Poprawi się sytuacja na rynku pracy.
10. Zwiększą się możliwości promocji Miasta i Gminy.
11. Czerwińsk nad Wisłą stanie się atrakcyjnym miejscem w oczach młodych ludzi.

Dane teleadresowe gminy

Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą
ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk
tel.: (24) 231-58-61
fax: (24) 231-51-99
e-mail: urzad@czerwinsk.pl

Numer konta bankowego:
Vistula Bank Spółdzielczy
49 9011 0005 0260 0459 2000 0010

Biuletyn Informacji Publicznej
http://czerwinsk.bipgmina.pl/

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://czerwinsk.eboi.pl


© 2006 - 2015 Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Aktualizacja techniczna: INFOSTRONY - MONIKA MILLER, e-mail: monika.sowa@infostrony.pl